VM 2015 – Drömmen som blev en mardröm

Det som det viskats om en längre tid, och som var en dåligt bevarad sanning senaste veckorna, blev under fredagen officiellt. VM 2015 i Stockholm blir inte av.

Väldigt många blev givetvis arga, besvikna, upprörda och chockade. SFN gör här ett försök att gå till botten med varför det gick så snett för det evenemang som skulle ge vår sport det stora lyftet.

En viktig källa till processerna bakom VM 2015 är givetvis SAFF’s egna protokoll, och då främst förbundsstyrelsens. Givetvis är dessa till sin natur kortfattade och fattiga på information, men det ger ändå en del av bilden. Dessutom har SFN fått god insyn via uppgiftslämnare med stor trovärdighet och insyn. Av detta kan vi här teckna en bild av vad vi anser vara bakgrunden till misslyckandet att arrangera VM 2015.

Tidslinje kring VM 2015 (samtliga noteringar om VM från FS-möten finns angivna nedan, kronologisk ordning):

 • 18 September 2010 – SAFF arbetar med ansökan till VM.
 • 3 December 2010 – SAFF ansöker om VM 2015.
 • 17 Augusti 2011 – Mikael Roos (FS) redovisar kontakt med ett bolag (American Football World Wide Ltd) i syfte att inte utsätta SAFF för ekonomisk risk i händelse av att VM går med förlust. Även kontakt med IFAF om kontraktsskrivning nämns vid samma tillfälle.
 • 23 September 2011 – Ramarna för avtalet med AFWW godkänns av FS.
 • 29 September 2012 – Markus Magnell anställs som VD för VM-organisationen.
 • Oktober – December 2012 – Markus Magnell arbetar 50% som VD.
 • 8 December 2012 – Beslut tas att flytta arrangörsskapet för SM-finalerna 2013-15 från SAFF till AFWW.
 • 1 Januari 2013 – 31 December 2013 – Markus Magnell skall arbeta 100% som VD. I April 2013 meddelar Tommy Wiking att finansiärerna inte har levererat enligt överenskommelse, som förklaring till varför Magnell ej fått ut full ersättning för sitt arbete. Magnell säger upp sitt avtal att arbeta som VD i September 2013, med tre månaders uppsägningstid. Anders Ekman börjar under sommaren 2013 arbeta med VM.
 • 11/27 Maj 2014 – Tommy Wiking föreslår att Mikael Gustafsson och Hans Ragnesjö ser igenom avtalet med ”VM-bolaget” för att se om det finns behov av förändringar.
 • 24 Augusti 2014 – All-tournament biljetter till VM 2015 släpps.
 • 27 September 2014 – Mikael Roos informerar övriga FS hur arbetet med VM 2015 fortlöper.
 • 4 November 2014 – Hans Ragnesjö föreslår att Tommy Wiking, Minette Rogner och Hans Ragnesjö tecknar Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (Org nr 802013-4428) två i förening.
 • 6 December 2014 – SAFF genom Mikael Gustafsson informerar SAFF’s medlemsföreningar på represetantskapsmötet att VM 2015 är i farozonen, samt bakgrunden till varför situationen är som den är.
 • 19 December 2014 – VM i Stockholm är officiellt inställt/flyttat.

Så vad kan man dra för slutsatser av detta, i jämförelse med den bild som kommit ut i media, och som presenterats i pressreleasen från SAFF? En hel del (vi gör inte anspråk på att täcka in alla infallsvinklar här) finns det att reflektera kring. Bland annat:

Bolaget Amfium pratas det om i media, och var också det bolag som FS syftade på som ”VM-bolaget” när man redovisade för föreningarna i början på december 2014 vad som hänt kring VM. Detta bolag nämns aldrig i något protokoll från FS, där man konsekvent refererar till AFWW som partner. När (eller ens om) ansvaret för VM 2015 skrevs över från AFWW till Amfium framgår inte i någon dokumentation kommunicerad av SAFF. Att Amfium var part i överenskommelsen med Markus Magnell har SFN sett dokumentation på, samt att SAFF vid den tidpunkten (Oktober 2012) var ensam ägare av Amfium.

Styrelsen för SAFF, undantaget Tommy Wiking, hävdar bristande/obefintlig insyn i VM-bolaget (oklart om man avser AFWW eller Amfium) trots att man så sent som i maj 2014 ges i uppdrag att kontrollera avtalet för eventuella förändringar. Det framgår inte av protokollen om denna granskning genomfördes eller ej, men ingen notering finns i kommande protokoll att så ej har skett trots beslut, vilket antyder att granskning har skett.

Att Markus Magnell så tidigt som April 2013 inte kan få ut sin avtalsreglerade ersättning för arbetet som VD torde vara en skarp varningssignal att något inte står rätt till i finansieringen av VM 2015. Trots detta saknas helt denna uppgift i protokollen från FS, vilket antyder att man antingen inte kände till saken, eller inte ansåg det värt att lyfta på dessa möten.

Att man släpper biljetter till VM i Augusti 2014 tyder på att man då fortfarande ansåg det sannolikt att VM 2015 blir av.

Som sidonotering kan nämnas att den rättsprocess mot Tommy Wiking, som bland annat Göteborgs Posten rapporterat om, inte är knuten till VM-bolaget.

Det lär behövas en djupare utredning än denna, för att verkligen få klarhet i vad som hänt. Men förhoppningsvis ger detta viss klarhet i turerna fram till att VM gick förlorat.

Utdrag från Förbundsstyrelsens protokoll

Följande utdrag är från samtliga tillfällen då VM omnämns på Förbundsstyrelsens möten under den aktuella perioden.

Förkortningsförteckning:
TW – Tommy Wiking
MR – Mikael Roos
MS – Martin Söderberg
MG – Mikael Gustafsson
MiR – Minette Rogner
HR – Hans Ragnesjö
FH – Fredrik Haraldson
FS – Förbundsstyrelsen

20100918
Arbetet med eventuell ansökan om senior EM och senior VM fortgår. 

20101104
FH informerade om att arbetet med ansökan för VM 2015 fortgår. Den årliga banketten utgår detta år.

20101203
MR har skickat in ansökan om VM 2015 och för att den ska vara giltig ska ansökningsavgiften betalas till IFAF. MR föreslår att ansökan godkänns. FS beslutar att godkänna förslaget.

20110518
MR informerade att Sverige troligen kommer vara ensam kandidat till VM 2015, och av den anledningen föreslår att FS bör närvara under sommarens VM tillsammans med den österrikiska organisationen. TW föreslår att TW och MR tar fram namn på personer som ska åka ner för att följa evenemanget från insidan. FS beslutar att godkänna förslaget.

20110629
TW informerade om att han haft möte med Stockholm Globe Arena om VM 2015, och ska ha möte med Stockholm Visitor Board i samma fråga.  

20110817
MR föreslår att han får fullt mandat att skriva avtal med IFAF för VM 2015. FS beslutar att MR får fullt mandat att förhandla med IFAF, men att avtalet ska godkännas av FS innan signering MR har varit i kontakt med ett engelskt bolag, AFW (American Football Worldwide ltd), om att arrangera VM 2015 för att få bort den ekonomiska risken från SAFF.
MR föreslår att han får fullt mandat att skriva avtal med AFW. FS beslutar att MR får fullt mandat att förhandla med AFW, men att avtalet ska godkännas av FS innan signering. 

20110923
TW informerade att han genomfört ett möte IEC om TV-sändning av framförallt VM 2015, men att andra evenemang också diskuterats. MR informerade från förhandlingarna med AFWW. Ramarna för avtalet är klara och MR föreslår att dessa godkänns innan avtal kan skrivas. FS beslutar att godkänna dessa ramar och att avtal med AFWW skrivs. 

20120929
TW informerade att Advisory board för VM-organisationen börjar ta form VM 2015 organisationen har anställt Markus Magnell som VD, och arbetet med att hitta ansvariga ledare till de olika områdena är påbörjat.

20121208
MR föreslog att SM-finalen 2013, 2014 och 2015, samt en option på 2016-2020, flyttas över till VM organisationen för att underlätta den ekonomiska risken med att satsa på Tele2 arena samt att VM organisationen ska få en röd tråd i genomförandet på arenan. FS beslutar att godkänna förslaget, och ge TW ansvar att skriva avtal med AFWW. 

20130416
MS informerar att det planeras presskonferens 28 maj i Stockholm för SM-finalen, Superserien samt VM2015. 

20131206
TW rapporterar om arbetet med programkommittén tillsammans med Stockholm 2015. 

20140222
MG tog upp frågeställningar kring VM 2015. TW kommer informera mera om detta i samband med förbundsstämman i april.

20140511/27
VM 2015 (En egen punkt i protokollet)
TW föreslår att HR och MG ser igenom avtalet med VM-bolaget och ser på eventuella ändringar som behöver göras. FS beslutar att godkänna förslaget.

20140824
VM 2015, MR (En egen punkt i protokollet)
Den 4 september släpps ”All tournament tickets” med 40 % rabatt av ordinarie pris.

20140927
VM 2015, MR (En egen punkt i protokollet)
MR informerade om hur arbetet inför VM fortlöper. 

20141104
HR föreslår att Tommy Wiking, Minette Rogner och Hans Ragnesjö tecknar Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (Org nr 802013-4428) två i förening. Det föreslogs vidare att Hans Ragnesjö och Fredrik Haraldson tecknar förbundets bankkonton, postgiro och postförsändelser, var och en för sig. FS beslutar att godkänna båda dess förslag. 

VM 2015, MR (En egen punkt i protokollet)
En uppdatering kring VM.
MiR föreslår att utdrag från analysen kring VM presenteras på Idrottslyft- och ordförandekonferensen i december. FS beslutar att godkänna förslaget.